Науковий стиль мовлення — Вікіпедія

Науковий стиль мовлення використовується в наукових працях, для викладення результатів наукової та дослідницької діяльності. Метою наукового стилю є повідомлення, пояснення, тлумачення досягнутих наукових результатів, відкриттів. Найпоширеніша форма наукового стилю — монолог.

При складенні текстів наукового стилю завжди присутній попередній відбір мовних одиниць, стилістичних засобів.

Науковий стиль властивий таким жанрам: монографія, наукова стаття, дисертація, анотація, рецензія, підручник, лекція.

Науковий стиль використовує певний набір мовно-стилістичних засобів: спеціальні слова (терміни), складні синтаксичні конструкції (у яких має місце суворо впорядкований зв'язок, наприклад, за рахунок вставних конструкцій); речення, ускладнені узагальнюючими родовими найменуваннями.

Слова вживаються переважно в прямих значеннях. Експресивно-емоційне забарвлення лексики використовується надзвичайно рідко.

У текстах наукового стилю часто вживаними є цитати, посилання на першоджерела.

Сферавикористання наукового стилю — науковадіяльність, науково-технічний поступ, освіта.

Основне призначення — викладати наслідкидосліджень про людину, суспільство, явищаприроди, обґрунтовувати гіпотези, доводити істинність теорій, класифікувати й систематизувати знання, роз'яснювати явища, активізуючи інтелектчитача для їх усвідомлення.

Особливості наукового стилю[ред.ред. код]

Основні ознаки:

Основні мовні засоби спрямовані на інформування, пізнання, вплив і окреслені:

 • значною кількістю науковоїтермінології,
 • наявністю схем, таблиць, графіків, діаграм, мап, систем математичних, фізичних, хімічних та інших знаків і позначок,
 • оперуванням абстрактними, переважно іншомовними словами,
 • уживанням суто наукової фразеології, стійких термінологічних словосполук,
 • залучуванням цитат і посилань на першоджерела,
 • здебільшого відсутністю авторської індивідуальної манери й емоційно-експресивноїлексики,
 • наявністю виразної композиційної структури тексту (послідовний поділ на розділи, частини, пункти, підпункти, параграфи, абзаци із застосуванням цифрової або літерної нумерації),
 • наявністю дієслівних форм, зазвичай безособових, узагальнених чи неозначених, як правило, теперішнього часу, що констатують певні явища й факти; значну роль відіграють дієприслівникові й дієприкметникові звороти, які додатково окреслюють дії, предмети та явища,
 • специфічною монологічністютекстів,
 • переважанням різнотипних складних речень, стандартних виразів (кліше).

Морфологічні особливості наукового мовлення[ред.ред. код]

Вживання частин мови в науковому стилі мовлення є суворо нормативними. У науковій мові більшою мірою переважають іменники, дієслова, прикметники і меншою мірою займенники та частки.

Іменник є найпоширенішим в наукових текстах, зокрема, іменники з абстрактним значенням і віддієслівні іменники (дослідження, узагальнення).
Слід звернути увагу на вживання родового відмінка однини іменників чоловічого роду другої відміни :

Флексію -а (-я) мають переважно іменники, що позначають:

 1. конкретні одиничні предмети, населені пункти, назви осіб (Житомира, ректора, інтелігента);
 2. власні імена та прізвища (Віктора, Артема);
 3. назви мір довжини, часу, місяців і днів тижня (метра, грама, понеділка, грудня, але віку, року);
 4. назви грошових знаків і числові назви (мільйона, мільярда);
 5. слова терміни українського походження та елементи будови чогось, геометричні фігури іншомовного походження (іменника, підмета, куба, радіуса, але виду, роду, синтаксису, способу, складу).

Закінчення -у (-ю) характерні для іменників чоловічого роду:

 1. із значенням абстрактності, збірності, почуття, а також ті, що називають явища природи, установи, речовини (іспиту, тексту, наказу, успіху, ритму);
 2. терміни іншомовного походження: математичні, фізичні, хімічні, літературознавчі (аналізу, синтезу, ферменту);
 3. назви річок, озер, гір, островів, країн, областей та складних назв населених пунктів, другою частиною яких є іменник (Дону, Дунаю, Китаю, Високого Ставу).

У складних словах — назвах населених пунктів відмінюється кожна частина (Могиль-Подільський — Могилева-Подільського). У звертаннях частіше використовується кличний відміннок (Олеже, Олександре, Іване Степановичу, добродію Андріє). Чоловічі прізвища на -ко, -ук та з нульовим закінченням відмінюються, а жіночі — ні. Іменники на позначення жінок за професією або родом занять у наукових текстах вживаються в чоловічому роді (академік Неля Олександрівна).

Прикметник. У науковому стилі використовують найчастіше відносні прикметники (аналітичний, експериментальний) та аналітичні форми вищого і найвищого ступенів порівняння якісних прикметників (удаліший, найдоцільніший).

Дієслово.Для вживання дієслів у науковому стилі є характерним:

 • інфінітив, що має форму на -ти (починати, виконувати), а не на - ть.
 • форма теперішнього часу (розглядається, існують тощо);
 • форма 1-ої особи множини у відгуках і виступах (цінність наукової роботи вбачаємо);
 • дійсний спосіб (мотивувати, інтерпретувати);
 • недоконаний вид у складних формах у текстах фахового спрямування (будуть проводитись);
 • інфінітиви у поєднанні з модальними словами (необхідно відзначити, слід наголосити).


Числівник. Однозначні числа, які не мають посилань на одиниці виміру, у науковому тексті записують словами. Складні і складені кількісні та дробові числівники позначаються цифрами.

Займенники. Займенник ми використовується для вираження думки певної групи людей, але частіше він вживається у сполуках на нашу думку, на наш погляд. Займенник ви вживається для вираження поваги, пошани: прошу Вас, зважаючи на Вашу думку тощо. Вживаними є вказівні займенники цей, той, такий з прийменниками: у тому випадку, з цією метою.

Прислівник. У науковому тексті вживаними є прислівники зі значенням ознаки дії (принагідно), стану особи (радісно, приємно), іншої ознаки (вдячно, мудро). Можливе також використання ступеневих форм якісно-означальних прислівників (найсердечніше подякувати).

Синтаксис наукового мовлення[ред.ред. код]

Для синтаксису наукового мовлення є характерним:

 • сполучниковий зв'язок;
 • складні конструкції;
 • двоскладні речення з простим дієслівним присудком: Студент урахував зауваження наукового керівника…;
 • простий дієслівний присудок, виражений дієсловом активного стану у формі 3-ї особи однини чи множини теперішнього,минулого чи майбутнього часу: Рада директорів розгляне це питання на засіданні…;
 • безособові речення із присудком, вираженим дієслівною формою на -но, -то та об'єктом — прямим додатком у формі іменника у знахідному відмінку без прийменника (застосовано метод, прочитано дисертацію); *
 • складні речення з чітко вираженим складносурядним або складнопідрядним зв'язком (що, оскільки ксіва, в наслідок того, у зв'язку з тим, бо, тоді як тощо)

Підстилі та жанри наукового стилю мовлення[ред.ред. код]

Серед підстилів наукового стилю виділяють наступні:

 • власне науковий. Основне призначення власне наукового підстилю — об'єктивувати наукові відомості й кінцеві результати аналітико-синтетичного перероблення даних. Цей підстиль збагачений інтернаціональними загальнонауковими термінами. У межах власне наукового підстилю виділяють науково-інформативний різновид з жанрами(реферат, анотація, резюме, огляд) та науково-довідковий (довідники,словники, каталоги).
 • науково-навчальний. Його головною рисою є доступність викладу інформації, спрощеність системи доведень, програмність викладу матеріалу, спрямованою на активізацію мислення учня, послідовність уведенням термінологічної лексики.
 • науково-публіцистичний. Передбачає виклад наукової інформації із залученням емоційних засобів.

До основних жанрів наукового стилю належать: монографія, стаття, реферат, анотація, дисертація, тези, підручники, посібники та ін.


Фото под юбкой без трусов, голые девушки на публике, улётный апскирт ежедневно и бесплатно

На дворе 4 марта, а эхо Нового 2017 года продолжает всплывать в сети и приходить к нас на почту. Девушки без комплексов и без мужчин решили встретить новый год вдвоём. а когда шампанское ударило в голову они сняли трусы под вечерними платьями и приня

Стили речи

Стили речи это система речевых средств, которые используются в какой-либо сфере общения, а также разновидность литературного языка, которая выполняет какую-либо функцию в общении.Научный стиль – особая разновидность литературных стилей, применяемый к

Магазин женской одежды • LAMIAVITA • Женская одежда оптом и в розницу • Производство женской одежды Калуга • Платья оптом • Блузки оптом • Женская одежда оптом

Интернет магазин модной женской одежды Lamiavita-потрясающая возможность купить одежду он-лайн как оптом так и в розницу. Теперь у Вас есть выбор купить только красивую и качественную женскую одежду. Вся одежда представленная на сайте